Σύντομο

6% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση, προϋπόθεση επιτυχούς εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

6% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση, προϋπόθεση επιτυχούς εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Ο οργανισμός Save the Children Romania εφιστά δημόσια την προσοχή στην ελλιπή χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο, μολονότι αντιπροσωπεύει το θεμέλιο μιας υγιούς κοινωνίας, δεν επωφελείται από επαρκή προϋπολογισμό, τουλάχιστον 6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο. 8 του Εθνικού Νόμου Εκπαίδευσης αριθ. 1/2011.

Ταυτόχρονα, η Save the Children ζητά από τις αρχές λήψης αποφάσεων να παρέχουν τα βασικά, συμπληρωματικά και συμπληρωματικά κεφάλαια για την εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο. 104, 105 και 109 του νόμου.

Ξεκινώντας από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011, η Save the Children Romania θα ξεκινήσει μια ηλεκτρονική έρευνα, στη διεύθυνση www.salvaticopiii.ro, με θέμα ακριβώς την κατανομή του 6% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατανομή των απαραίτητων πόρων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη Ρουμανία, η πολυπλοκότητα της οποίας συνεπάγεται υψηλότερο προϋπολογισμό από τα προηγούμενα έτη. Το ελάχιστο ποσοστό 6% θα επιτρέψει την εφαρμογή της έννοιας της χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και τους νέους στη Ρουμανία. Η αποποίηση αυτής της απαραίτητης ρύθμισης, στο σημερινό πλαίσιο της χαμηλής ποιότητας της εκπαίδευσης και της επέκτασης της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα προκαλέσει αναπόφευκτες δυσλειτουργίες και αναπόφευκτη αναβολή για πολλά χρόνια του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης στη Ρουμανία.

Δέσμευση που εκφράζεται από το 2008

Από το 2008, υπογράφοντας το Εθνικό Σύμφωνο για την Εκπαίδευση, οι ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η Ρουμανική Ακαδημία και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, που ενδιαφέρονται για την καλή πρόοδο της εκπαίδευσης και της έρευνας στη Ρουμανία, εξέφρασαν άμεσα τη δέσμευσή τους να διαθέσουν το 6% ΑΕΠ για την εκπαίδευση.

Η σημασία της μεταφοράς των διατάξεων του εθνικού νόμου για την εκπαίδευση στο σχέδιο χρηματοδότησης αναγνωρίστηκε επίσης από την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Έτσι, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2011-2013), το οποίο εγκρίθηκε την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ορίζεται: «Για τον εκσυγχρονισμό του ρουμανικού εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να προσαρμοστούν στις τρέχουσες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην έξυπνη και ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη της ένταξης, (...) Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις πρόσφατες νομοθετικές τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου η νομοθεσία αποτελεί υποχρεωτικό μέρος, αλλά δεν αρκεί η λύση που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η νομοθετική δράση πρέπει να ακολουθείται από κατάλληλες διοικητικές ενέργειες και κονδύλια. »

Το κρυφό κόστος της εκπαίδευσης στη Ρουμανία

Η Ρουμανία είναι μία από τις 191 χώρες που ανέλαβαν την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας το Σεπτέμβριο του 2000 και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Στόχος αριθ. 2 η οποία αναφέρει ότι "μέχρι το 2015, τα παιδιά παντού, ανεξάρτητα από το εάν είναι κορίτσια ή αγόρια, θα μπορούν να ολοκληρώσουν έναν πλήρη κύκλο κύριων σπουδών" στη χώρα μας. Επίσης, η Ρουμανία έχει υπογράψει τους στόχους της Εκπαίδευσης για όλους, επιβεβαιώθηκε στο Ντακάρ το 2000. Συμπληρώνουν τον αναπτυξιακό στόχο αριθ. 2, δηλώνοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στη βασική, υποχρεωτική, πλήρη, δωρεάν και δωρεάν εκπαίδευση. την ποιότητα.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού επεσήμανε το 2009 ότι η δωρεάν εκπαίδευση στη Ρουμανία αποκρύπτει μια σειρά έμμεσων δαπανών που επιβαρύνουν τους γονείς και το αίτημα της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για να καταστήσει πραγματικά δωρεάν την υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, "Συμπεριλαμβανομένης της κατανομής επαρκών κεφαλαίων.

Η Ρουμανία είναι το κράτος που κατανέμει το μικρότερο ποσό ανά μαθητή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: το ετήσιο συνολικό κόστος ανά μαθητή / σπουδαστή στη Ρουμανία ήταν 1,5 χιλιάδες ευρώ το 2006, έτος κατά το οποίο ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 5,7 χιλιάδες ευρώ. Έτσι, η αξία που έχει καταχωρηθεί στη χώρα μας είναι χαμηλότερη από τη Βουλγαρία (2,1 χιλ.), Σε μεγάλη απόσταση από χώρες όπως η Γαλλία (6,7 χιλ.), Η Ισπανία (7,1 χιλ.), Το Βέλγιο 7,5 χιλ.), Δανία (8,3 χιλ.) Ή Λουξεμβούργο (14 χιλ.).

Οι δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν σημαντικά από 5,5% το 2007 και ακόμη 6% το 2008 σε 4,2% το 2009 (χαμηλότερες τιμές από ό, τι το 2006).

Τι άλλοπόσο θα πάρουμε;

Η Save the Children πιστεύει ότι εφαρμόζοντας το άρθρο 8 του νόμου για την εθνική εκπαίδευση και διαθέτοντας κεφάλαια σε ελάχιστο επίπεδο 6% του ΑΕγχΠ για την εκπαίδευση, θα έχουν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία αναφέρουμε:

  • αύξηση του βαθμού εγγραφής και συμμετοχής στο σχολείο · μείωση των απουσιών και της εγκατάλειψης του σχολείου ·
  • βελτίωση του επιπέδου σχολικής ετοιμότητας των μαθητών στη Ρουμανία, πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων χωρών · εξασφαλίζοντας έναν μεσαίο και ανώτερο ειδικευμένο ανθρώπινο πόρο ·
  • επέκταση του σχολικού προγράμματος των παιδιών, εξασφάλιση για τα φτωχά παιδιά καθημερινό γεύμα στο σχολείο, υποστήριξη στην προετοιμασία μαθήματος, μεταφορά από και προς το σχολείο,
  • βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας των παιδιών.
  • τη βελτίωση της σχέσης σχολείου-γονέα-παιδιού, προωθώντας και εφαρμόζοντας τη στρατηγική και τα σχέδια δράσης σχετικά με την ανάπτυξη των γονικών δεξιοτήτων, καθώς και αυξάνοντας τις επενδύσεις στην αρχική εκπαίδευση ·
  • την τόνωση των εκπαιδευτικών μονάδων για την προσέλκυση και την ενσωμάτωση των παιδιών από μειονεκτούσες κοινότητες, την εξάλειψη των διακρίσεων και την ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης που να περιλαμβάνει, σε ποιότητα,
  • την αύξηση της εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση και την εκτίμησή της από τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και από το ευρύ κοινό ·
  • την εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Συμφώνου για την Εκπαίδευση και της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της Προστασίας και Προώθησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 2008-2013.

Ετικέτες Εκπαίδευση για παιδιά σχολείο